close
تبلیغات در اینترنت
کلید

پیام ها
کلید رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست . ارد بزرگ در زندگی هرکس طریق راستی و درستی را بپیماید، زودتر به هدف می رسد. تولستوی دانا انتظار ندارد کارهای او مورد تمجید و تحسین قرار گیرد. لائوتسه رایزنی که دوستان فراوان دارد تکیه گاه مناسبی نیست او گرفتار است و اندیشه اش آزاد نیست . ارد بزرگ…

کلید

چهارشنبه 18 آذر 1394

کلید رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست . ارد بزرگدر زندگی هرکس طریق راستی و درستی را بپیماید، زودتر به هدف می رسد. تولستویدانا انتظار ندارد کارهای او مورد تمجید و تحسین قرار گیرد. لائوتسهرایزنی که دوستان فراوان دارد تکیه گاه مناسبی نیست او گرفتار است و اندیشه اش آزاد نیست . ارد بزرگ