close
تبلیغات در اینترنت
بخشش

پیام ها
طوفان های حوادث، اخلاقیات و روحیات انسان را تقویت می کند. گوته چاپلوسی هم گوینده و هم شنونده را فاسد می کند. دیل کارنگی آنگاه که آزادی فدای…

حوادث

چهارشنبه 18 آذر 1394

طوفان های حوادث، اخلاقیات و روحیات انسان را تقویت می کند. گوتهچاپلوسی هم گوینده و هم شنونده را فاسد می کند. دیل کارنگیآنگاه که آزادی فدای میهن پرستی می شود و  وارون بر این میهن پرستی فدای چیزهای دیگر ، کشور رو به پلشدی می گرایید  و درد . ارد بزرگآن که طالب آسایش جان و تن است باید شکیبا و بردبار باشد ، در دوستی و داد و ستد با مردم کژی و کاستی و فریبکاری نکند . چون گناهی از کسی بیند و بر او دست یابد ببخشد ، و کینه خواه و تیز خشم و دشمن سوز و نا بردبار نباشد . بزرگمهر