close
تبلیغات در اینترنت
سکر

پیام ها
بازده خرد برای اهل معنا ، کلام سکرآور است . ارد بزرگ اگر جوان را از عشق منع کنید ، چنان است که مریض را از کسالتش سرزنش دهید . دوکلوس خوشبختی پروانه…

بازده خرد

چهارشنبه 18 آذر 1394

بازده خرد برای اهل معنا ، کلام سکرآور است . ارد بزرگاگر جوان را از عشق منع کنید ، چنان است که مریض را از کسالتش سرزنش دهید . دوکلوسخوشبختی پروانه است. اگر او را دنبال کنید از شما می گریزد ولی اگر آرام بنشینید، روی سر شما خواهد نشست. هیومآدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی  و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند . ارد بزرگ